Dlaczego warto wybrać Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych?

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie wiedza na temat procedury udzielania zamówień publicznych. Przedstawione zostaną zasady dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, które obowiązują zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Kompleksowe ujęcie zagadnienia pozwala na przegląd trybów zamówienia publicznego oraz omówienie problemów dotyczących umów w zamówieniach publicznych.

Cele tego szkolenia

 • Zasad i trybów udzielania zamówień publicznych;
 • Procesu przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Poszczególnych etapów realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Sporządzania i składania ofert;
 • Umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Środków ochrony prawne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z ABC Prawa zamówień publicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z ABC Prawa zamówień publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z ABC Prawa zamówień publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z ABC Prawa zamówień publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z ABC Prawa zamówień publicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z ABC Prawa zamówień publicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ABC Prawa zamówień publicznych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ABC Prawa zamówień publicznych

 

ZAKRES STOSOWANIA USTAWY

moduł 1 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy;
 •  Wyłączenie stosowania ustawy;
 •  Wartość zamówienia zobowiązująca do stosowania ustawy;
 •  Organy administracji rządowej właściwe w sprawach zamówień publicznych;

PODSTAWOWE POJĘCIA M.IN.

moduł 2 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 • Zamawiający;
 • Wykonawca;
 • Oferta;
 • Wadium;

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 3 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Zasada uczciwej konkurencji;
 •  Zasada równego traktowania;
 •  Zasada jawności;
 •  Zasada pisemności;
 •  Zasada języka polskiego;

RODZAJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 4 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Usługi;
 •  Dostawy;
 •  Budowlane;
 •  Sektorowe;
 •  Częściowe;
 •  Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ICH PRZESŁANKI STOSOWANIA,  PRZEBIEG POSTĘPOWANIA, DOKUMENTACJA

moduł 5 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Przetarg nieograniczony;
 •  Przetarg ograniczony;
 •  Negocjacje z ogłoszeniem;
 •  Dialog konkurencyjny;
 •  Negocjacje bez ogłoszenia;
 •  Zamówienie z wolnej ręki;
 •  Zapytanie o cenę;
 •  Licytacja elektroniczna;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 6 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Rodzaje ogłoszeń;
 •  Obowiązki zamawiającego;

ZAMAWIAJĄCY

moduł 7 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Kierownik;
 •  Komisja przetargowa;
 •  Zakres odpowiedzialności podmiotów udzielających zamówień;

WYKONAWCA

moduł 8 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Warunki udziału w postępowaniu;
 •  Realizacja zamówień przez kilka podmiotów;
 •  Warunki wyłączenia wykonawcy z postępowania

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA

moduł 9 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Szacowanie wartości zamówienia;
 •  Określenie przedmiotu zamówienia;
 •  Dokumentowanie postępowań – protokoły i sprawozdania

UMOWA

moduł 10 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Konstrukcja umowy;
 •  Termin zawarcia umowy;
 •  Zakaz dokonywania zmian w umowach;
 •  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

OFERTA

moduł 11 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Opis sposobu przygotowania ofert;
 •  Przedłużenie terminu do składania ofert;
 •  Wyznaczenie terminu związania ofertą;
 •  Wyjaśnienie treści ofert;
 •  Oferta zawierająca rażąco niską cenę;
 •  Otwarcie ofert;
 •  Badanie ofert;
 •  Kryteria oceny ofert;
 •  Wybór najkorzystniejszej;

OMYŁKI

moduł 12 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Rachunkowe;
 •  Pisarskie;
 •  Korekta błędów;
 •  Pojęcie innej omyłki;

ODRZUCENIE OFERTY

moduł 13 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 • Okoliczności nieważności umowy o zamówienie publiczne;
 • Skutki prawne nie wykonanie lub nienależytego wykonania;

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

moduł 14 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

moduł 15 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 •  Odwołanie;
 •  Skarga do sądu;
 •  Przesłanki stosowania;
 •  Sposoby i terminy wnoszenia;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ABC prawa zamówień publicznych

moduł 16 – szkolenie ABC Prawa zamówień publicznych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z ABC prawa zamówień publicznych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?