Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie praktyki prawidłowego archiwizowania dokumentacji z projektów unijnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pozyskujących środki unijne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Archiwizacji dokumentów z projektów unijnych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

Forma prowadzenia szkolenia prawo naprawcze i upadłościowe

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

 

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

moduł 1 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Konstytucja archiwalna – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach -projektowane zmiany;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna;

PRZEPISY PRAWA UNIJNEGO M.IN

moduł 2 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.;
 • Umowy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące projektów unijnych;

POJĘCIE DOKUMENTACJI

moduł 3 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rodzaje dokumentacji wchodzącej w zakres projektów;
 • Kategorie archiwalne dokumentacji;
 • Dokument papierowy i elektroniczny;
 • Rzeczowy Wykaz akt – symbole klasyfikacyjne dla dokumentacji unijnej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-OBIEG DOKUMENTACJI

moduł 4 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Słowniczek pojęć i ważne terminy;
 • Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania spraw;
 • Koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w systemie tradycyjnym i EZD;
 • Interoperacyjność znaku sprawy;
 • Akta sprawy i metryka sprawy w systemie tradycyjnym i systemie EZD;

WARSZTATY POLEGAJĄCE MIĘDZY INNYMI NA:

moduł 5 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozszerzeniu rzeczowego wykazu akt dla dokumentacji unijnej;
 • Doborze symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej z rzeczowego wykazu akt;
 • Założeniu spisu spraw;
 • Nadaniu znaku sprawy;
 • Nadaniu kategorii archiwalnej i symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej;
 • Uporządkowaniu wewnętrznym dokumentacji unijnej w tym:
  • Materiałów archiwalnych;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii wyższej niż B10;
  • Dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii niższej niż B10;
  • Dokumentacji technicznej;
  • Dokumentacji akt osobowych;
 • Paginacji dokumentacji;
 • Dokonaniu opisu teczek;
 • Dokonaniu opisu podteczek;
 • Opisaniu nośnika informatycznych danych;
 • Ułożeniu dokumentacji z projektu w całość;
 • Sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych do przekazania do archiwum zakładowego;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

moduł 6 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z archiwizacji dokumentów z projektów unijnych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?