Dlaczego warto wybrać Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi?

Szkolenie przydatne jest dla osób, które chcą kompleksowo zaznajomić się i systematyzować informacje na temat budżetu zadaniowego w sektorze rządowym. Szkolenie pozwala na zdobycie dogłębnej i kompleksowej wiedzy na temat celu wdrażania budżetu zadaniowy i możliwości jego wykorzystania, wytycznych opracowania i umocowań prawnych budżetu zadaniowego.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu budżetu zadaniowego wg regulacji Ministerstwa Finansów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień definiowania celów i mierników, ewaluacji realizowanych zadań budżetowych oraz organizacji prac nad budżetem zadaniowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do pracowników rządowych jednostek sektora finansów publicznych – zarówno merytorycznych, jak i koordynujących realizację obowiązków w zakresie budżetu zadaniowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Budżetu zadaniowego jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

moduł 1 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Cel wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce oraz jego przyszłość;
 •  Sztuka pomiaru zadań publicznych – mierniki, informacja z nich wynikająca oraz problemy w definiowaniu;
 •  Metody planowania wartości mierników a sprawozdawczość;
 •  Przykłady zadań , celów i mierników dla wybranych instytucji;

UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU WG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

moduł 2 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Klasyfikacja zadaniowa;
 •  Rozwiązanie sprawnościowo-finansowe w budżecie zadaniowym;
 •  Budżet zadaniowy a zarządzanie środkami publicznymi;
 •  Powiązanie systemu kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym;
 •  Zakres planowania budżetowego;
 •  Planowanie wieloletnie;
 •  Monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego oraz sprawozdawczość budżetowa;
 •  Zasady budżetu zadaniowego wynikające z „noty budżetowej”;
 •  Wewnętrzne regulacje związane z układem zadaniowym budżetu;

ALOKACJA KOSZTÓW I WYDATKÓW NA POTRZEBY UKŁADU ZADANIOWEGO BUDŻETU

moduł 3 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 •  Zasady podziału kosztów (wydatków) budżetowych z punktu widzenia planowania oraz wykonania budżetu zadaniowego;
 •  Specyfika kosztów (wydatków) zadań merytorycznych i obsługowych Wydatki związane z realizacją dofinansowanych projektów a wydatki z pomocy technicznej;
 •  Klasyfikacja kosztów według możliwości ich powiązania z nośnikami kosztów: koszty bezpośrednie i pośrednie;
 •  Określanie wydatków związanych z realizacją zadań a ewidencja układu zadaniowego;
 •  Przykłady rozliczeń wydatków na działania w układzie zadaniowym budżetu;

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE UKŁADU ZADANIOWEGO

moduł 4 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 • Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym wg rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym:
  • Hierarchia sprawozdawczości;
  • Zakres informacyjny sprawozdania RB-BZ1 i RB-BZ2;
  • Sprawozdawczość z wartości mierników;
  • Sprawozdawczość finansowa;
  • Terminy sporządzania sprawozdań;
 • Zmiany w układzie zadaniowym w ciągu roku budżetowego;
 • Ewidencja księgowa układu zadaniowego budżetu państwa – możliwe warianty;
 • Ewidencja układu zadaniowego budżetu państwa wg rozporządzenia Ministra Finansów;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi

moduł 5 – szkolenie budżet zadaniowy jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z budżetu zadaniowego.

 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?