Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych?

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka kontroli prowadzonych w jednostkach podlegających rygorom ustawy PZP, w tym również u beneficjentów realizujących projekty unijne. Trener w trakcie pracy z uczestnikami przeanalizuje najczęściej popełniane błędy skutkujące wadami, czy nieprawidłowościami, uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami postępowania w trakcie kontroli, w tym z zasadami komunikacji z jednostką kontrolowaną.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami audytu i kontroli procedur udzielenia zamówienia.
 • Najważniejszym celem trenera jest zaznajomienie grupy z umiejętnościami praktycznymi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane zarówno do pracowników kontroli przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za realizacje procedur o udzielenie zamówienia oraz do doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami procedury.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Kontroli i audytu zamówień publicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Kontroli i audytu zamówień publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Kontroli i audytu zamówień publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Kontroli i audytu zamówień publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Kontroli i audytu zamówień publicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Kontroli i audytu zamówień publicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola i audyt zamówień publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola i audyt zamówień publicznych

 

OMÓWIENIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM ZMIAN W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY  FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Rozszerzenie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej;
 • Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych za wadliwe przeprowadzoną kontrolę wstępną;
 • Zmiany dotyczące nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami zagranicznymi po stronie dysponentów i beneficjentów;
 • Zmiany w obszarze naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z zamówieniami publicznymi;
 • Kiedy pracownik naruszający dyscyplinę finansów publicznych może być pociągnięty do odpowiedzialności?

STANDARDY I MECHANIZMY KONTROLI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 3 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Obszary wrażliwe przy wydatkowaniu środków publicznych;
 • Procedury wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych, w szczególności zamówienia podprogowe, analiza zmiany wartości progowej – podniesienie progu z dotychczasowych 14 tysięcy euro;
 • Zamiar naruszenia, stopień naruszenia procedury;

WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z NARUSZENIEM PROCEDUR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

moduł 4 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Planowanie zamówień publicznych a realizacja projektu współfinansowanego;
 • Szacowanie wartości zamówienia, problematyka podziału na części, podziały dozwolone;
 • Zmiany w zakresie szacowania robót budowlanych;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 5 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Błędy w czynnościach zamawiającego w trakcie postępowania:
  • Publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia;
  • Definiowanie warunków udziału;
  • Kryteriów wyboru oferty;
 • Błędy w czynnościach zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego:
  • Wybór najkorzystniejszej oferty;
  • Wykluczenia, odrzucenia;
  • Dokumentowanie postępowania;

ZAPISY UMOWY A NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 6 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
 • Niedozwolone zmiany umowy;
 • Podstawy do unieważnienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Rozliczenie projektu w ramach umowy;

JAKIE WYSTĘPUJĄ RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA GOSPODAROWANIE  ŚRODKAMI PUBLICZNYMI:

moduł 7 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność na podstawie ustawy o finansach publicznych (wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanie środków z naruszeniem procedur, pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości);
 • Zasady zwrotu środków współfinansowanych przez beneficjenta, zasady ustalania wysokości odsetek;
 • Konsekwencje niedokonania zwrotu środków lub niezapłacenia odsetek dla beneficjenta i donatora;
 • Wykluczenie prawa otrzymania środków (prawne podstawy wykluczenia, konsekwencje, wyłączenie stosowania sankcji wobec niektórych beneficjentów);
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa za gospodarowanie środkami europejskimi (narażenie finansów publicznych na uszczuplenie);
 • Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna;

CHARAKTERYSTYKA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

moduł 8 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnione umyślnie (zamiar bezpośredni lub ewentualny) oraz nieumyślnie (lekkomyślność lub niedbalstwo);
 • Kwota minimalna jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dyscypliny finansów publicznych , a wyłączenie oraz niedochodzeniu odpowiedzialności (znikoma szkodliwość, działanie w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego, błąd co do prawa, niepoczytalność);
 • Postępowanie przed komisją orzekającą, zasady i tryb postępowania

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?