Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

 

PODSTAWY PRAWNE KONTROLI WYDATKÓW DOKONYWANYCH W RAMACH  PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

moduł 1 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

SYSTEM KONTROLI FUNDUSZY W POLSCE

moduł 2 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Wspólnotowe instytucje kontrolne (OLAF, KE, ETO);
 • Krajowe instytucje kontrolne (NIK, UKS, UZP, RIO itp.);
 • Zadania kontrolne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących i Wdrażających;
 • MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO
 • Tryby kontroli (doraźna, planowa);
 • Rodzaje prowadzonych kontroli;
 • Zakres czynności sprawdzających – (przykładowe listy sprawdzające);
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli;
 • System weryfikacji wydatków;
 • Realizacja obowiązków kontrolnych, uprawnienia zespołu kontrolnego;
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych;

JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

moduł 3 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

CZYNNOŚCI KONTROLNE ORAZ DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW DOKONANYCH USTALEŃ

moduł 4 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Prowadzenie kontroli;
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;
 • Ustalenia kontrolne- określenie stanu faktycznego;
 • Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;

METODY IDENTYFIKACJI I SZACOWANIA RYZYKA PROJEKTOWEGO

moduł 5 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

moduł 6 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Omówienie nieprawidłowości i uchybień;
 • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • Konsekwencje dla beneficjenta;
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;
 • Zasady informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE;

ETYKA KONTROLERA

moduł 7 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego i kontrolującego;
 • Uprawnienia i kwalifikacje zespołu kontrolującego;
 • Skuteczne informowanie o wynikach kontroli w tym podstawowe zasady komunikacji z kontrolowanym;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

moduł 8 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z kontroli projektów unijnych i nieprawidłowości. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?