Dlaczego warto wybrać Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych?

Szkolenie dotyczy kontroli zarządczej w kontekście zarządzania jednostką, wdrażania układu zadaniowego i zarządzania przez cele.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z praktycznym przygotowaniem i wdrożeniem kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników jednostek;
 • Głównych księgowych;
 • Kadry zarządzającej;
 • Kadry rezerwowej;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

 

KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – REGULACJE PRAWNE

moduł 1 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej;
 •  Definicja legalna kontroli zarządczej;
 •  Pochodzenie kontroli zarządczej;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

moduł 2 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Zakres podmiotowy kontroli zarządczej;
 •  Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządcza;
 •  Rola ministra finansów i ministra resortowego;
 •  Dokumenty związane z kontrolą zarządczą;

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 3 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Podstawa projektowania kontroli zarządczej;
 •  Powiązanie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym i przepisami kompetencyjnymi dotyczącymi jednostki;
 •  Tworzenie procedur;
 •  Kultura organizacyjna jednostki – definicja, znaczenie w zarządzaniu i budowa;
 •  Coaching i mentoring w jednostce;
 •  Codzienna realizacja kontroli zarządczej;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Status prawny standardów;
 •  Rola i praktyczne stosowanie standardów;
 •  Wykorzystanie standardów przy tworzeniu procedur;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 5 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Materiały pomocnicze przygotowane przez Ministra Finansów;
 •  Podstawowe definicje;
 •  „Koło ryzyka” – jak postępować z ryzykiem;
 •  Szczegółowe postępowanie z ryzykiem;
 •  Tworzenie procedur zarządzania ryzykiem – zagadnienia praktyczne;
 •  Monitorowanie ryzyk;
 •  Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania jednostką/działem;

KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT WEWNĘTRZNY

moduł 6 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Rola audytora wewnętrznego w jednostce;
 • Wykorzystanie doświadczenia audytora przy budowaniu systemu kontroli zarządczej;
 • Audyt skuteczności funkcjonowania procedur;
 • Najczęstsze błędy popełniane przy audytach w zakresie kontroli zarządczej;

podsumowanie i zakończenie szkolenia kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

moduł 7 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?