Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej?

Przepisy o ochronie danych osobowych zostały poddane zasadniczym zmianom, największym od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres i charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad dostosowaniem praktyki, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych i wymaganej przez ustawę dokumentacji, do nowych obowiązków, z uwzględnieniem sankcji za naruszenie obowiązków. Zmiany w tych przepisach zostały przedstawione przez Komisję Europejską 25.01.2012 r.. Dyrektywa 95/46/WE zastąpiona zostanie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, nie wymaga implementacji ustawami krajowymi. W związku z tym szkolenie jest próbą syntetycznego ukazania zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Managerów różnego szczebla;
 • Pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych;
 • Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych;
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych;
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe;
 • Pojęcie administratora danych osobowych;

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

POZYSKIWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBYWATELI

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od obywateli;
 • Warunki pozyskiwania danych pośrednio (nie od osób których dane dotyczą) – nabywanie oraz sprzedawanie baz danych;
 • Okres przechowywania danych obywateli;
 • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
  • Przepis prawny;
  • Zgoda;
  • Prawnie usprawiedliwiony cel;
  • Realizacja umowy;
  • Dobro publiczne;
 • Sporządzanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy ?);
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych;
 • Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych;
 • Monitoring a ochrona danych osobowych;
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe obywateli bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie warunki należy wtedy spełnić;

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Instytucja powierzenia danych osobowych – podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo;
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty;
 • Sporządzenie umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych-warsztaty;

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Obowiązek informacyjny;

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

REJESTROWANIE BAZ DANYCH U GIODO

moduł 8 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego;
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji;
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce;
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO –warsztaty;

ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW DANYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OBYWATELI

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe;
 • Wdrożenie odpowiedniej dokumentacji;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Odpowiedzialność administracyjna;
 • Odpowiedzialność cywilna;
 • Odpowiedzialność karna;

KOMPETENCJE KONTROLNE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień;
 • Rodzaje kontroli;
 • Najczęściej występujące uchybienia;

UDZIELANIE INFORMACJI DROGĄ TELEFONICZNĄ

moduł 12 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

MONITORING I KONTROLA AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA W MIEJSCU PRACY A OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

moduł 13 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu;
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego;
 • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH BIOMETRYCZNYCH

moduł 14 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej 

moduł 15 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z ochrony danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?