Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych po nowelizacji?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ochrona danych osobowych w praktyce?

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi pracowników oraz z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich.

Cele tego szkolenia

 • Prawidłowe wytwarzanie (archiwizowanie) akt osobowych oraz dokumentacji aktowej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych polskich i unijnych;
 • Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym: danych wrażliwych pracowników i osób nie będących pracownikami;
 • Poznanie zasad udostępniania akt osobowych osobom uprawnionym i nieuprawnionym na podstawie przepisów prawnych, w tym: m.in. związkom zawodowym, funkcjonariuszom policji, bankom, sądom itd.;
 • Wyeliminowanie kar dyscyplinarnych i finansowych nałożonych przez pracodawcę oraz Inspekcję Pracy za nieprawidłowe wytwarzanie i przechowywanie oraz ochronę akt osobowych;
 • Prawidłowe sporządzanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym: załączników (np. Regulaminów), oświadczeń, zaświadczeń, upoważnień, notatek służbowych;
 • Zapoznanie się z zależnością współpracy pomiędzy stanowiskiem kadr a administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI);

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo - płacowych oraz osób sprawujących nadzór i kontrolujących te stanowiska.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Ochrony danych osobowych w praktyce przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Ochrony danych osobowych w praktyce. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Ochrony danych osobowych w praktyce, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Ochrony danych osobowych w praktyce poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Ochrony danych osobowych w praktyce.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Ochrony danych osobowych w praktyce w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w praktyce

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w praktyce

 

PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI AKT OSOBOWYCH NA  PODSTAWIE M.IN. KP I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO KP ORAZ INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA, DYSCYPLINARNA NA STANOWISKU KADROWO-PŁACOWYM;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM:

 • Zasady współpracy osoby pracującej na stanowisku kadrowym z administratorem informacji;
 • Bezpieczeństwa m.in. Na etapie przyjęcia pracownika do pracy;
 • Zasady prowadzenia różnego rodzaju Ewidencji, Rejestrów;
 • Zasady przetwarzanie dokumentacji akt osobowych;
 • Zasady udostępniania dokumentacji akt osobowych osobom uprawnionym i nieuprawnionym w tym m.in.: związkom zawodowym, inspekcji pracy, sądom, policji i bankom, podmiotom przeprowadzających kontrole w innych komórkach niż kadry, pracownikom własnej jednostki;

PRAWIDŁOWOŚĆ ZBIERANIA INFORMACJI PRZEZ KADRY NA ETAPIE REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY ORAZ OD PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWNYCH, W TYM M.IN.:

 • Zakres informacji, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika;
 • W jaki sposób należy prawidłowo postępować z CV osób niezatrudnionych?

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH, W ROZBICIU NA PODLEGAJĄCY I NIE PODLEGAJĄCY REJESTRACJI W GIODO

DOKUMENTACJA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.: OŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU PRACOWNIKA

KONTROLE GENERALNEGO INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.:

 • Czego dotyczą?
 • Konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych;

ZABEZPIECZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO-PŁACOWYCH

PRZETWARZANIE PRZEZ KADRY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS, W TYM:

 • Zasady działania komisji socjalnej na podstawie Konstytucji RP oraz przepisów ochrony danych osobowych;
 • Prawidłowość żądania przedstawiania i weryfikacji Oświadczeń o dochodach w przeliczeniu na członka w rodzinie (orzecznictwa GIODO);

ZASADY WYREJESTROWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH PRACOWNIKA

PODSTAWY PRAWNE WYNOSZENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY POSTRONNE DOKUMENTÓW POZA JEDNOSTKĘ

PODSTAWY LEGALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA, TYM M.IN:

 • Czy dane na identyfikatorach pracowników podlegają ochronie danych osobowych?
 • W jaki sposób legalnie przetwarzać dane osobowe, których pracodawca nie może uzyska od pracownika na podstawie kp?

PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.:

 • Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Cel przetwarzania danych osobowych;
 • Oświadczenie woli;

PRAWIDŁOWE ARCHIWIZOWANIE (TWORZENIE) AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI AKTOWEJ W KADRACH, W TYM M.IN.:

 • Nadawanie znaków sprawy;
 • Rejestrowanie spraw, zakładanie teczek dokumentacji aktowej i akt osobowych na podstawie przepisów polskich i unijnych;
 • Zakładanie spisów zdawczo – odbiorczych;
 • Warunki przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej;
 • Zasady brakowania dokumentacji akt osobowych;

SANKCJE KARNE Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEPISÓW O PRZECHOWYWANIU DOKUMENTACJI AKTOWEJ I PŁACOWEJ

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ochrona danych osobowych w praktyce

 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z ochrony danych osobowych w praktyce. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?