Dlaczego warto wybrać Szkolenie Optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw?

Praktyczność i biznesowa efektywność szkoleń jest pierwszym przykazaniem. Dlatego przekazując wiedzę równocześnie należy omówić sposoby jej wykorzystania w sposób efektywny tj. przynoszący wymierne korzyści finansowe dla firmy.

Cele tego szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakiej wiedzy szukać, jak ją selekcjonować pod kątem efektywności biznesowej, co jest konieczne na poziomie wiedzy do osiągnięcia sukcesu finansowego małej firmy. Odpowiedzą sobie na pytania skąd realnie bierze się przychód, koszt i zysk w ich firmie, poznają metody zwiększania efektywności osobistej i organizacji a jednocześnie optymalizacji wszelkich kosztów prowadzenia działalności, w tym optymalizacji podatków.
 • Omówione zostaną ryzyka biznesowe wiążące się z rozwojem firmy a także sposoby zarządzania tymi ryzykami.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także w czym mały przedsiębiorca powinien naśladować korporacje, jakie bariery w rozwoju biznesu będzie musiał pokonać i jak współpracować ze specjalistami, aby ich wiedza pracowała dla dobra biznesu. W części warsztatowej wiedza i umiejętności zostaną utrwalone.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracownicy wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, pracowników odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw

 

UWARUNKOWANIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców;
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy;

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 2 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej;

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 3 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ryzyko związane z transakcjami handlowymi;
 • Ubezpieczenia metodą zabezpieczenia;
 • Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi dłużnikami?
 • Postawy wobec ryzyka rynkowego;

FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

moduł 4 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wprowadzenie do podatku dochodowego;
 • Karta podatkowa;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Zasady ogólne i podatek liniowy;
 • Umowy cywilnoprawne- o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna;

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 5 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 •  Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki;
 • Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej;
 • Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy;

FORMY ZATRUDNIENIA

moduł 6 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Prawne formy zatrudnienia;
 • Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę;
 • Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy;
 • Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło;
 • Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego;
 • Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy;

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

moduł 7 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Nabór kandydatów do pracy;
 • Zatrudnianie bezrobotnych;
 • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika;
 • Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie;

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ W FIRMIE

moduł 8 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi;
 • Płynność finansowa w MŚP;
 • Gospodarowanie zapasami i kształtowanie stosunków z dostawcami i odbiorcami;

ANALIZA I KONTROLING KOSZTÓW

moduł 9 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rola informacji o kosztach w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem;
 • Analiza kosztów stałych i zmiennych dla podejmowania decyzji w krótkim okresie;
 • Budżetowanie jako podstawowe narzędzie kontrolingu kosztów;
 • Organizacja kontrolingu w firmie;

MINIMALIZOWANIE RYZYKA FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 10 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 •  Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej;
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym;
 • Ograniczanie ryzyka;

WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWANIA KRÓTKOOKRESOWEGO

moduł 11 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kapitał obrotowy – struktura i koszt;
 • Instrumenty finansowania krótkoterminowego;

NA CO UWAŻAĆ PRZY PODPISYWANIU UMOWY

moduł 12 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Weryfikacja kontrahenta – sposoby;
 • Umocowanie osoby działającej za kontrahenta;
 • Wymóg zgody wspólników na dokonanie czynności;
 • Arbitraż i sąd zagraniczny;
 • Sposoby określania odsetek;
 • Formy zmiany, wypowiedzenia i odstąpienia;
 • Skuteczne sposoby zabezpieczenia swoich należności;
 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową;
 • Akt poddania się egzekucji;
 • Poręczenie;
 • Hipoteka;
 • Zastaw rejestrowy;
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • Warunkowa cesja wierzytelności na zabezpieczenie;

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

moduł 13 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi;
 • Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy;
 • Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia;
 • Poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia;
 • Bez egzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności;
 • Postępowanie egzekucyjne;

PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

moduł 14 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 •  Jak zabezpieczyć swój majątek przed wierzycielami firmy?
 • Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Rozdzielność majątkowa;
 • Skarga paulińska;
 • Odpowiedzialność zarządu;

ALTERNATYWNE METODY ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

moduł 15 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Faktoring;
 • Forfaiting;
 • Porównanie faktoringu i forfaitingu;

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO METODA ZABEZPIECZENIA

moduł 16 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wybór i rozpoznanie partnera;
 • Ryzyko walutowe;
 • Metody naturalne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym;
 • Metody zewnętrzne minimalizacji ryzyka kursowego;
 • Factoring i forfaiting w zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 17 – szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?