Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podatek odroczony w praktyce?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Podatek odroczony w praktyce?

Podatek odroczony to instytucja, która we właściwy sposób kontrolowana przez jednostkę daje wiele dodatkowych informacji ułatwiających planowanie podatkowe. Praktyczne rady wykładowcy w tym zakresie mogą stać się nieocenione w trakcie identyfikacji pozycji stanowiących podstawę wyliczenia podatku odroczonego. Podatek odroczony w ujęciu przedstawionym w trakcie szkolenia pozwoli również na stworzenie dodatkowych punktów kontroli dla prawidłowego wyliczenia podatku bieżącego.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie ma na celu ukazanie praktycznych korzyści dla podmiotów wynikających z rzetelnego wyliczenia podatku odroczonego oraz identyfikacji obszarów optymalizacji wyniku.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników działów rachunkowości oraz działów finansowo - księgowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Podatku odroczonego w praktyce przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Podatku odroczonego w praktyce. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Podatku odroczonego w praktyce, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Podatku odroczonego w praktyce poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Podatku odroczonego w praktyce.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Podatku odroczonego w praktyce w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia podatek odroczony w praktyce

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek odroczony w praktyce

 

PODATEK ODROCZONY JAKO INSTYTUCJA PRAWA BILANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KSR 2 ORAZ MSR 12

moduł 1 – szkolenie podatek odroczony w praktyce

CEL STOSOWANIA PODATKU ODROCZONEGO

moduł 2 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego;
 • Wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności;
 • Zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe;

WARTOŚĆ BILANSOWA/ WARTOŚĆ PODATKOWA AKTYWÓW I PASYWÓW

moduł 3 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych;

RÓŻNICE TRWAŁE A RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE

moduł 4 – szkolenie podatek odroczony w praktyce

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 5 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Prawo do ustalenia aktywów;
 • Podstawowe tytuły do tworzenia aktywów;

USTALANIE REZERW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 6 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Obowiązek tworzenia rezerw;
 •  Podstawowe tytułu do tworzenie rezerw;

UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I EWIDENCJA REZERW I AKTYWÓW Z TYTUŁU  PODATKU ODROCZONEGO

moduł 7 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Sposoby ujęcia tworzenia i rozwiązywania podatku odroczonego w księgach;
 • Ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego – przykłady sposobów tworzenia;

SPOSÓB UJĘCIA REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO W KORESPONDENCJI Z WYNIKIEM, KAPITAŁEM WŁASNYM I WARTOŚCIĄ FIRMY

moduł 8 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Wpływ zawiązywania i rozwiązywania podatku odroczonego na wynik bieżącego roku;
 • Praktyczne spojrzenie na transakcje ujmowane w korespondencji z kapitałem własnym;
 • Sytuacje gdy podatek odroczony jest ujmowany z wartością firmy: aport, połączenia;

PREZENTACJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ W BILANSIE AKTYWÓW I REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 9 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Przypadki kompensowania aktywa i rezerwy;
 •  Odpisy aktualizujące wartość aktywa;

PROCES USTALANIA PODATKU ODROCZONEGO W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

moduł 10 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku;
 •  Zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia podatek odroczony w praktyce

moduł 11 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z podatku odroczonego w praktyce.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?