Dlaczego warto wybrać Szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach?

W trakcie szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Cele tego szkolenia

 • Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe omówienie aspektów prawa pracy. Uczestnicy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych oraz praktyczne sposoby stosowania prawa pracy. Szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualny stan prawny, doktrynę przedmiotu, orzecznictwo sądowe oraz własne doświadczenie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach

NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

moduł 1 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy;
 • Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne;
 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, pozaumowne stosunki pracy;
 • Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy;

ELASTYCZNE I SPECYFICZNE FORMY ZATRUDNIENIA

moduł 2 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Elastyczne formy pracy;
 • Specyficzne formy pracy;
 • Samozatrudnienie i praca nakładcza;

USTANIE I ZMIANA STOSUNKU PRACY

moduł 3 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej;
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe);
 • Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy;

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON STOSUNKU PRACY

moduł 4 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków;
 • Zakaz dyskryminacji oraz ochrona przed mobbingiem;

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

moduł 5 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę;
 • Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • Inne świadczenia związane z pracą;

CZAS PRACY I URLOPY

moduł 6 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy;
 • Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku;
 • Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta;
 • Urlopy wypoczynkowe;
 • Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy;

OCHRONA PRACY

moduł 7 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Powszechna ochrona pracy oraz profilaktyczna ochrona zdrowia;
 • Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej;
 • Szczególna ochrona pracy kobiet;
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;
 • Szczególna ochrona młodocianych;

SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

moduł 8 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Spory zbiorowe;
 • Roszczenia stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy;
 • Spory indywidualne – rozstrzyganie sporów w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu sądowym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?