Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prawo pracy wraz ze zmianami 2017?

W trakcie tego szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Cele tego szkolenia

 • Prezentacja nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w wyniku niedawnych nowelizacji Kodeksu pracy;
 • Przygotowanie na pojawiające się wątpliwości i komplikacje związane ze stosowaniem w praktyce nowych instytucji prawnych;
 • Przedstawienie prawnych możliwości rozwiązania występujących problemów;
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w obszerną wiedzę, dotyczącą specyfiki stosowania nowych przepisów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie dedykowane jest pracodawcom, pracownikom kadr i księgowości, kadrze zarządzającej, służbom pracowniczym oraz innym osobom zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017 przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017 poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prawa pracy wraz ze zmianami 2017 w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prawo pracy wraz ze zmianami 2017

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo pracy wraz ze zmianami 2017

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI

moduł 1 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników- najnowsze wytyczne GIODO;
 • Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Jak postępować z CV kandydatów do pracy?
 • Kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny;
 • Pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika;
 • Jakich dokumentów możemy żądać od kandydata do pracy a jakich od pracownika. Kwestionariusz osobowy – co może i co powinien zawierać;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Monitoring pracownika (case study);
 • Czy imiona i nazwiska pracowników podlegają ochronie ustawowej?
 • Udostępnianie danych kadrowych – jak legalnie to zrobić?
 • Kserokopie dokumentów a ochrona danych osobowych;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Czy radni mają prawo żądać wglądu w akta osobowe pracowników urzędu?
 • Czy pracodawca może ujawniać wysokość wynagrodzenia swoich pracowników? (np. na żądanie radnych)?
 • Czy  obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie?
 • Dane osobowe pracowników a związki zawodowe m.in. czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?
 • Którzy pracownicy jednostki  powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu;
 • Na czym polega prawo do ochrony wizerunku ? Czy na identyfikatorach mogą być umieszczone zdjęcia pracowników?
 • Czy w obecności innych pracowników można wręczyć karę porządkową lub wypowiedzenie?
 • Ochrona danych osobowych pracowników po ustaniu zatrudnienia;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRAWAMI KADROWYMI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW  DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI OSOBOWEJ PRACOWNIKÓW ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 2 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017

NOWE ZASADY PODDAWANIA PRACOWNIKÓW BADANIOM PROFILAKTYCZNYM W 2015 R.:

moduł 3 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne po 01.04.2015 r.;
 • W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł odstąpić od poddawania pracownika wstępnym badaniom lekarskim?
 • W jakich sytuacjach konieczne będzie ponowne poddania pracownika badaniom wstępnym?
 • Zmiana stanowiska a ważność dotychczasowych badań lekarskich;
 • Zakres badań profilaktycznych osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;

ŚWIADECTWO PRACY

moduł 4 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Różne terminy wydania świadectwa pracy – omówienie przykładów;
 • Wydanie świadectwa pracy na pisemne żądanie pracownika;
 • Wydawanie świadectw pracy po okresie 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy – praktyczne omówienie kontrowersyjnego obowiązku;

ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SN, CO DO DOPUSZCZALNEGO CZASU ICH TRWANIA; OKRES WYPOWIEDZENIA – WYROK TS C-38/2013

moduł 5 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Nowe ograniczenia – maksymalnie 3 umowy na czas określony, których łączny okres nie przekroczy 33 miesięcy;
 • Jak zmienią się okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?
 • Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony – czy konieczne będzie uzasadnienie wypowiedzenia?
 • Zmiana stanu prawnego a umowy trwające w dacie wejścia w życie zmian;
 • Co powinien uczynić pracodawca, aby przygotować firmę do zmiany stanu prawnego?
 • Jakich umów o pracę dotyczy uchwała SN z dnia 23 września 2014 r.?
 • Na czym polega przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony?

ZAWIERANIE I ROZWIĄZANIE UMÓW O PRACĘ WRAZ Z  NAJNOWSZYM ORZECZNICTWEM

moduł 6 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Rodzaje i specyfika poszczególnych umów o pracę;
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem;
 • Wypowiedzenie umowy:
  • jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie,
  • różnice w wypowiedzeniu umowy: na okres próbny, na czas określony, na  zastępstwo,  na czas nieokreślony,
  • przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić?
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
  • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądowego w tym zakresie,
  • wymogi formalne
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika,

STOSUNEK PRACY A UMOWY CYWILNOPRAWNE

moduł 7 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Prawidłowy wybór podstawy zatrudnienia ze względu na kontrole PIP (umowy cywilna, czy umowa o pracę), zasady odróżniania tych umów;
 • Kontrole ZUS i PIP w zakresie nieprawidłowego zastosowania umowy o dzieło oraz umowy zlecenia – jak ustrzec się powszechnych błędów?
 • Analiza najnowszego orzecznictwa oraz rozstrzygnięć stanów spornych w zakresie kwalifikacji umowy o dzieło jako umowy zlecenie bądź stosunku pracy;
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne;

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CZASU PRACY W 2015 R.

moduł 8 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Praca w godzinach nadliczbowych: dopuszczalność, zasady powierzania, limity pracy w godzinach nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, ustalenie kiedy występują godziny nadliczbowe;
 • Rekompensowanie pracy nadliczbowej dodatkiem do wynagrodzenia oraz czasem wolnym: z inicjatywy pracodawcy albo na pisemny wniosek pracownika;
 • Obowiązek oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym, o którym mowa w art. 147 k.p., w szczególności: skutki nie oddania dnia wolnego (mandat, obowiązek zapłacenia 100% dodatku do wynagrodzenia), zasady płacenia wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, w którym miał miejsce praca w dniu wolnym;
 • Jak powinien postąpić pracodawca, gdy pracownik nie chce dnia wolnego w zamian za pracę w „sobotę”?
 • Rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca;
 • Prawo pracownika do odpoczynku;
 • „Dyżur” a prawo do odpoczynku;
 • Prawo do odpoczynku po podróży służbowej;

PODRÓŻ SŁUŻBOWA PRACOWNIKA, W KONTEKŚCIE ROZLICZANIA CZASU PRACY W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW PONOSZONYCH  W ZWIĄZKU Z PODRÓŻĄ SŁUŻBOWĄ

moduł 9 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące definicji podróży służbowej i oddelegowania;
 • Możliwość rozliczania kosztów podróży służbowej zgodnie z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy albo zgodnie z przepisami
  obowiązującymi w sferze budżetowej;
 • Różnice w zasadach rozliczeń delegacji w podróżach krajowych a zagranicznych;

PROBLEM MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY. SKUTECZNE  PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE

moduł 10 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Typowe przejawy mobbingu w orzecznictwie sądów pracy;
 • Jakie zachowania wyczerpują znamiona mobbingu- przykłady;
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)-omówienie procedur zawieranych w WPA ;
 • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu;
 • Odszkodowania z tytułu mobbingu: rozstrój zdrowia jako niezbędna przesłanka roszczenia o odszkodowanie z tytułu mobbingu;  rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika jako warunek odszkodowania z tytułu mobbingu;

PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

moduł 11 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie prawo pracy wraz ze zmianami 2017
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?