Dlaczego warto wybrać Szkolenie Reklamacje i obsługa trudnego klienta?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy?

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Cele tego szkolenia

 • Zjawisko mobbingu, jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych, zostało usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Od tego czasu pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy uzyskali możliwość ochrony przed zjawiskami o znamionach mobbingu.
 • Z myślą o ochronie pracownika, a także o zapewnieniu pracodawcom możliwości kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii.
 • Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość i efektywność świadczonej przez osoby zatrudnione pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych, stan zdrowia pracowników i ich ogólne samopoczucie psychiczne. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników.
 • Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego.
 • Istotne jest, aby kursanci dokładnie zapoznali się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczyli się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Dlatego szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy.
 • Kursanci zapoznawani są z całym wachlarzem zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w szczególności dotyczącymi występowania mobbingu. Na szkoleniu pracownikom zostanie również w jasny sposób przedstawiona ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu, z zakreśleniem właściwej kolejności działań, gdzie nacisk położony będzie na czynności polubowne.
 • W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób.
 • Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie jest kierowane do pracowników każdego szczebla, w tym do kadry zarządzającej, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.
 • Wszystkich pragnących poszerzyć wiedzę w tym temacie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, dyskusje, moderacje, wykłady. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

WPROWADZENIE DO TEMATYKI: MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

moduł 1 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY- PRZYCZYNY

moduł 2 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
  • Stres,
  • Konflikt,
  • Przyczyny po stronie mobbera,
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • Stereotypy,
  • Uprzedzenia społeczne.

OFIARY I SPRAWCY MOBBINGU

moduł 3 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;

TAKTYKI MOBBINGU

moduł 4 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI

moduł 5 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy;
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu;

SKUTKI MOBBINGU

moduł 6 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe:
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego,
  • Zaburzenia psychiczne,
  • Zaburzenia somatyczne.
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary:
  • Destrukcja małych grup społecznych,
  • Naruszenie więzi społecznych,
  • Destrukcja rodziny.
 • Wpływ mobbingu na organizację:
  • Skutki finansowe,
  • Skutki w sferze personalnej (HR),
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR),
  • Skutki organizacyjne dla pracowników,
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

moduł 7 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;

DOKUMENTACJA ANTYMOBBINGOWA

moduł 8 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)-omówienie procedur zawieranych w WPA;
 • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu;

REKAPITULACJA

moduł 9 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

moduł 10 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?