Dlaczego warto wybrać Szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania projektów UE oraz zasad sprawozdawczości. W formie warsztatów będą omawiane i ćwiczone zasady wypełniania wniosku o płatność.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. wypełniania wniosku o płatność oraz szczegółową wiedzę dot. rozliczania projektów UE.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rozliczania projektów UE i sprawozdawczości w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

 

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  2007-2013

moduł 1 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości funduszy strukturalnych w 2007 – 2013;
 • Specyfika sprawozdawczości projektów unijnych:
  • Sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu;
  • Terminy sprawozdawczości;
  • Sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa
 • Zasady poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu:
  • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
  • Postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu;
  • Problemy i trudności w realizacji projektu;
  • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
  • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu

ROZLICZANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

moduł 3 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność:
  • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych;
  • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru;
  • Wyciągi bankowe;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność. Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

moduł 4 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność;
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rozliczania projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?