Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa;
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa;
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Strategicznego zarządzania płynnością finansową przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Strategicznego zarządzania płynnością finansową. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Strategicznego zarządzania płynnością finansową, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Strategicznego zarządzania płynnością finansową poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Strategicznego zarządzania płynnością finansową.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Strategicznego zarządzania płynnością finansową w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

 

CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 1 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 •  Relacje między finansowymi celami zarządzania przrdsiębiorstwiem i zarządzania płynnością finansową;
 •  Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej;
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 2 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Defenicjie płynności finansowej. Relacje między nimi;
 •  Defenicja poziomu płynności finansowej;

POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 3 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Statyczne pomiary płynności;
 •  Korekty miar płynności;
 •  Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej;
 •  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
 • środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)

moduł 4 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie;
 •  Poziom NWC;
 •  Cykl konwersji gotówki;
 •  Określanie strategii zarządzania NWC;

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Potrzeba utrzymywania zapasów;
 •  Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów;

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

moduł 6 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Ocena należności przedsiębiorstw;
 •  Metody ustalania okresu spływu należności;
 •  Prognozowanie należności;
 •  Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie;
 •  Faktoring należności;
 •  Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

moduł 7 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Metody analizy ryzyka kredytowego;
 •  Metoda punktowa;
 •  Metoda standardu kredytowego;
 •  Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

moduł 8 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie;
 •  Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model        Stone’a);
 •  Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 9 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych;
 • Kredyt kupiecki;
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 10 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Wartość płynności finansowej;
 •  Definicja i znaczenie;
 •  Relacja wartości płynności do jej poziomu;
 •  Jakie czynniki wpływają na wartość płynności;
 •  Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu  finansami;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

moduł 11 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z strategicznego zarządzania płynnością finansową. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?