Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

W trakcie tego szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych z ZFŚŚ. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia ZFŚŚ jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Przedstawiciele Pracodawcy;
 • Reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych;
 • Członkowie Komisji Socjalnej;
 • Specjaliści działów personalnych;
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS

moduł 1 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS

moduł 2 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN

moduł 3 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
 • Na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej;

POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH

moduł 4 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych;
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A ZFŚS

moduł 5 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Członkowie komisji socjalnej a upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

moduł 6 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
 • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • Czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI   MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

moduł 7 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS?

moduł 8 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS

moduł 9 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu;
 • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu;
 • Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
 • Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego;
 • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów;

STATUS KOMISJI SOCJALNEJ I JEJ UPRAWNIENIA

moduł 9 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zasady tworzenia komisji socjalnych;
 • Skład komisji;
 • Komisja socjalna jako organ opiniodawczy;
 • Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia;

WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

moduł 10 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – CO MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFŚS?

moduł 11 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
 • Obiekty działalności socjalnej
 • Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
 • Paczki
 • Bony towarowe
 • Świadczenie pieniężne
 • Pożyczki mieszkaniowe – rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.

PROBLEM FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW SOCJALNYCH TZW. ZAKŁADOWYCH IMPREZ  OKOLICZNOŚCIOWYCH I INTEGRACYJNYCH – NOWE ORZECZNICTWO

moduł 12 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ORGANY UPRAWNIONE DO NADZORU I KONTROLI STOSOWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PRZEPISÓW O ZFŚS – CO PODLEGA KONTROLI?

moduł 13 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

REGULAMIN ZFŚS

moduł 14 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Treść regulaminu;
 • Zasady tworzenia;
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS;
 • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS;

OSKŁADKOWANIE  I OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

moduł 15 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

OBOWIĄZEK WYODRĘBNIENIA RACHUNKU BANKOWEGO NA ŚRODKI Z ZFŚS

moduł 15 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

OMÓWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW

moduł 16 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Regulamin ZFŚS;
 • Regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
 • Tabele dopłat do usług socjalnych;
 • Informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS;
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
 • Wniosek o przyznanie zapomogi;
 • Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
 • Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
 • Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
 • Karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
 • Plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

moduł 17 – szkolenie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?