Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa?

Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy motywacyjne oparto na wartości, jaką wykreują.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z praktyką wyceny i koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management - VBM). Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z polskich przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną przykłady wycen oraz systemy informacji zarządczej firm, które w pomnażaniu wartości upatrują celu swojej działalności.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich tych, którzy w swojej praktyce korzystają z narządzi wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy to na cele transakcji kapitałowych, czy cyklicznych testów na utratę wartości aktywów wymaganych przez MSSF. Szkolenie adresowane jest także do analityków, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy stają przed wyzwaniem wdrożenia filozofii zarządzania wartością i formułują systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Szkolnie realizowane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

 

WPROWADZENIE DO WYCENY I ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Pojęcie wartościwartości przedsiębiorstwa;
 •  Cele i funkcje wyceny wartości ;
 •  Przegląd i klasyfikacja metod wyceny;
 •  Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia;

KOSZT KAPITAŁU CZYLI WYCENA A RYZYKO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie jako główna determinanta wyceny;
 •  Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM;
 •  Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu – zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych;
 •  Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania;

NARZĘDZIA WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PRAKTYCZNY ZAKRES ZASTOSOWANIA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Metody majątkowe;
 • Metody porównawcze;
 • Metody dyskontowe;
 • Inne (metody mieszane, wycena metodą zdyskonowanych strumieni EVA, wycena oparta na opcjach realnych);

DCF JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE OCENY ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Procedura wyceny;
 •  Zasady definiowania przepływów pieniężnych będących podstawą wyceny;
 •  Rodzaje przepływów stosowanych przy wycenie (przepływy dla kapitału własnego i dla kapitałucałkowitego FCFE a FCFF);

WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 5 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny;
 •  Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych;
 •  Wycena marki (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF);
 •  Wycen aktywów technologicznych;
 •  Kapitał intelektualny i jego wycena;

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM?

moduł 6 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw;
 • Założenia koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management);
 • Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego;
 • Strategie kreowania wartości;

EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) – NAJPOPULARNIEJSZY MIERNIK VBM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Zasady kalkulacji i sens ekonomiczny składników równania;
 •  Korekty wielkości księgowych;
 •  Pomiar kapitału zaangażowanego – aspekty praktyczne;
 •  Procedura wdrażania EVA;
 •  Jak decyzje operacyjne kształtują wartość przedsiębiorstwa ? – identyfikacja nośników wartości,  drzewa wartości;
 •  Systemy raportowania wartości dodanej;

INNE MIERNIKI POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CFROI, SVA, VALUE CREATION INDEX)

moduł 8 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE OCENY DECYZJI MENADŻERSKICH – SYSTEMY

moduł 9 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

MOTYWACYJNE OPARTE NA VBM

moduł 10 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Jakiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekuje inwestor/rynek finansowy? – zależność rynkowej o wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA);
 • Projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa;
 • Składniki formuł premiowych;
 • Zasady tworzenia banków premii;
 • Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania;
 • Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

moduł 11 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania i wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?